Zo helpt uw zorgbegeleider

Zo helpt uw zorgbegeleider

Zorgbegeleiding in elke fase van het zorgtraject

In elke fase van een ziekteproces zijn er momenten waarop de tussenkomst van een zorgbegeleider u verder kan helpen. We overlopen de verschillende fases in een ziekteproces die elke zorgvrager doorloopt.

Ik word patiƫnt

Uw dokter had geen goed nieuws

Op een dag gaat het mis. U krijgt te horen dat u getroffen bent door een chronische aandoening of blijvende invaliditeit. Daar gaat u mee leren omgaan en uw leven naar aanpassen. In de eerste fase helpt de zorgbegeleider oa. door u voor te bereiden op uw gesprekken met de arts. Hij helpt vragen te formuleren waarop de antwoorden voor u belangrijk zijn.

Er wordt een behandelingstraject opgestart en vanaf dan zullen uw aandoening en de gevolgen ervan, ook de gevolgen van medicatie en behandelingen een ingrijpend deel uitmaken van uw leven en dat van uw dierbaren.

Zo helpt uw zorgbegeleider: De zorgbegeleider is een vertrouwenspersoon waarbij u terecht kan met persoonlijke vragen, twijfels en gevoelens. Hij staat u bij wanneer u worstelt om deze kenbaar te maken aan uw zorgverstrekker of uw dierbaren. Door u voor te bereiden, of door op uw vraag fysiek aanwezig te zijn bij een gesprek.

 

Uw zorgwensen voorop

Als patiënt staan uw wensen centraal. In België kunt u daarbij al uw zorgwensen en wensen rond het levenseinde bij wet zelf bepalen en vastleggen in wilsverklaringen. Daarin zijn we uniek in de wereld. Maar wat onze wetten hieromtrent inhouden, hoe ze uw wensen helpen beschermen en welke impact dat kan hebben op uw leven en het leven van uw dierbaren, daarover wordt in de hele dialoog tussen zorgverstrekkers, patiënten en familie vaak bitter weinig gezegd.

Zo helpt uw zorgbegeleider: Een zorgbegeleider kent alle wettelijke aspecten van wilsverklaringen en het aanstellen van een wettelijk vertegenwoordiger. Hij adviseert u op juridisch vlak hieromtrent en geeft zo nodig uitleg aan uw dierbaren.

 

En wat als de dag komt ... ?

Gaat het dermate fout dat de enige uitkomst nog het levenseinde is, dan is het moment nabij dat u voor de moeilijkste keuze staat. Laat ik gebeuren wat komt? Laat ik mij maximaal medisch behandelen? Of zeg ik ‘tot hier en niet verder’? En wat voor impact heeft die keuze dan op wie me dierbaar is?

Als patiënt verandert niet alleen uw leven. Maar dat mag niet resulteren in een situatie waarbij u uw leven niet meer in de hand heeft en uw medisch– en zorgtraject volledig wordt bepaald door artsen of door uw dierbaren.

Zo helpt uw zorgbegeleider: De zorgbegeleider waakt samen met u over uw doelstellingen en wensen mbt behandeling en levenskwaliteit en helpt om de balans te bewaren volgens de limieten die u zelf aangeeft. Hij staat u bij en verdedigt zo nodig samen met u uw keuzes tegenover de arts en familieleden.

Ik heb een chronische aandoening

Bij chronische aandoeningen zoals diabetes, hartproblemen, MS, Alzheimer, kanker … betekent de  diagnose ook de start van een lang ziekteproces met tal van onderzoeken, behandelingen, ingrepen en medicatie. Daarbij is het chronische traject meestal, rechtstreeks of onrechtstreeks, ooit de oorzaak van latere ernstige gevolgen.

 

Chronische aandoening, wat nu?

Vanaf het moment dat u de diagnose "chronisch ziek" krijgt, begint een langdurig en continue proces van overleg tussen zorgvrager en zorgverstrekker. Maar het is lang niet zeker dat die dialoog altijd even helder en met de wensen van de zorgvrager voorop gevoerd wordt.

Ier tijd genoeg voor overleg? Ruimte voor vragen? Inspraak mogelijk in het zorgplan? En hoe praat je daarover als zorgvrager? Met de arts maar ook met je dierbaren ...

Zo helpt uw zorgbegeleider: Een zorgbegeleider reikt u de juiste vragen aan zodat u sterker staat in uw dialoog omtrent uw zorgwensen met uw zorgverstrekkers, maar ook in het vertalen van uw wensen en gevoelens rond uw ziekte tegenover uw dierbaren.

Ik overleg over mijn wensen en doelen

Vraag raad voor u begint aan de dialoog met de arts

Bij chronische, en zeker bij levensbedreigende aandoeningen is continue en open overleg noodzakelijk. Hiervoor moet tijd gemaakt worden. Hoeveel tijd? Zoveel tijd als U als zorgvrager nodig heeft. Uw zorg mag nooit lopende band werk worden.

Het grootste gedeelte van een chronisch ziekteproces, en dat kan soms jaren in beslag nemen, is het overleg over zorgdoelen en levenskwaliteit het belangrijkste gespreksonderwerp.

Zo helpt uw zorgbegeleider: In dit hele trajact kan de zorgbegeleider meelopen als raadgever, vraagbaak, bemiddelaar of moderator. 

 

Nadenken over het moment dat ...

Dwingt uw situatie u op een dag om na te denken over het levenseinde, dan moet ook hierover een open dialoog mogelijk zijn. Heeft u uitdrukkelijke wensen omtrent het levenseinde? Dan moet u die zonder schroom bespreekbaar kunnen maken.

Zo helpt uw zorgbegeleider: Ook hier kan een zorgbegeleider helpen om uw wensen helder te vertalen naar uw zorgverstrekker en uw dierbaren.

 

Ik wil later niet eindeloos lijden ...

Heeft u de wens om ooit te kiezen voor euthanasie, dan is het belangrijk dat uw arts u hierin wil tegemoet komen. Als hij voorbehoud heeft, moet hij dat kenbaar maken als u dit thema op tafel brengt.

Uiteraard moet bij euthanasie aan alle wettelijke en medische voorwaarden voldaan worden. Maar als dat het geval is, moet uw arts bereid zijn om euthanasie uit te voeren of u tijdig door te verwijzen naar een collega arts.

Zo helpt uw zorgbegeleider: Hierbij kan uw zorgbegeleider u begeleiden en gesprekken begeleiden met uw arts. 

 

Moeilijke keuzes? Maak vooraf duidelijke afspraken met de gepaste zorgverstrekker

Denkt u na over euthanasie op het moment dat het mogelijk aan de orde kom? Dan bespreekt u dit bij voorkeur zo vroeg mogelijk in uw zorgtraject en zeker voorafgaand aan het starten van uw behandeling. Want hoewel veranderen van arts of zorginstelling in een later stadium altijd mogelijk is; de zorgvrager vindt het op een later tijdstip vaak dermate moeilijk dat het uiteindelijk niet gebeurt.

Zo helpt uw zorgbegeleider: Dit gesprek tussen zorgvrager en arts kan zo gewenst samen met een zorgbegeleider voorbereid worden. Zo gewenst kan het gesprek ook samen met de zorgvrager en de arts gevoerd worden ter ondersteuning voor de zorgvrager. 

Ik onderzoek mijn opties

Zoveel mogelijkheden, zoveel artsen

In een tijd waar medisch gezien veel mogelijk is en informatie hierover ruim beschikbaar, blijken onze keuzes ivm onze behandelingen en zorg vaak gebaseerd op verbazend weinig voorkennis. Het vertrouwen in de kundigheid en kennis van de arts staat voorop. Maar er zijn nog zoveel andere criteria waarop we onze keuze zouden moeten baseren. Daarover weten we echter vaak veel te weinig. 

Zo helpt uw zorgbegeleider: Een zorgbegeleider kijkt samen met u, voorafgaand aan het gesprek met een arts, naar welke vragen u kunt stellen om zicht te krijgen op al uw zorgopties en overloopt alle vragen die u wil beantwoord zien door de arts.

 

Wat moet ik vooraf weten?

Kiezen voor een arts, zorginstelling of behandeling doet u op basis van:

 • Vertrouwen in de zorgverstrekker
 • Voorgestelde onderzoeken
 • Voorgestelde behandeling
 • Voorgestelde ingrepen
 • Voorgestelde medicatie en haar mogelijke bijwerkingen
 • Prognose bij deze behandeling
 • Revalidatie, restletsels, post-chirurgische pijn
 • Outcome (Hoeveel beter wordt u na de behandeling? Minder pijn? Herstelt u volledig?)
 • Gevolgen voor verdere zorg
 • Impact van de behandeling op uw leven en levenskwaliteit
 • Impact op uw sociaal leven en dierbaren, kansen op gedeeltelijk of geheel herstel
 • Kans op complicaties en welke?
 • Kans op ernstige gevolgen, bijwerkingen, overlijden?
 • Kostprijs
 • ...

Over al deze zaken moet uw arts voorafgaand aan de start van een behandeling, onderzoek of ingreep willen informeren. Wellicht is dat tot op heden zelden of nooit gedaan.

Zo helpt uw zorgbegeleider: Praten met meerdere artsen geeft u inzicht in de verschillende opties die u heeft. Want elke arts heeft andere inzichten en vaak ook andere voorkeuren qua behandeling. En die kunnen zeer uiteenlopend zijn. Ook qua impact, gevolgen, outcome, kostprijs, ... . Uw zorgbegeleider wijst u de weg doorheen het zorglandschap.

Ik beslis welke zorgkeuze mij best past

Goed geinformeerd beslissen

Afhankelijk van de opties die u te horen kreeg van de geconsulteerde arts(en) gaat u nu kunnen beslissen:

 • Wie wordt mijn arts? Wellicht heeft u bij meerdere artsen inlichtingen ingewonnen
 • Welke behandeling kies ik? Er zijn uiteenlopende behandelingen voor dezelfde aandoening
 • Waar wil ik behandeld worden? Dichtbij en gemakkelijk, of verder weg voor specifieke zorg?
 • Waar ga ik revalideren? Thuis? Ambulant? Een revalidatiecentrum?
 • Wie ga ik inschakelen voor mijn verdere zorg? Mantelzorg? Thuiszorg? Residentiele zorg?
 • Welke medicatie wil ik (en welke verdraag ik niet)?
 • En wat als … wat dan? Leg ik zaken vast? Stel ik een vertegenwoordiger aan?

Zo helpt uw zorgbegeleider: De zorgbegeleider bewaakt stap voor stap uw beslissingsproces en zorgt ervoor dat niets over het hoofd gezien wordt. Hij legt bij elke stap uw keuze schriftelijk vast, zodat er duidelijke zorgwensen opgesteld worden die iedereen vervolgens zal volgen. 

Ik leg mijn zorgkeuzes vast

Een plan voor nu

Al uw keuzes worden vastgelegd in een zorgplan. Zo weet iedereen die in de toekomst een stuk van uw zorg gaat opnemen wat er beslist is en wat er moet gebeuren. Maar nog belangrijker is dat vastligt wat u zeker niet wil, bvb bij ernstige complicaties, of een hartstilstand, of …. 

Zo helpt uw zorgbegeleider: De zorgbegeleider helpt om op basis van uw zorgplan ook een 'voorafgaand zorgplan' vast te leggen. Ze gaan hand in hand. Meestal kan het grootste deel van al uw actuele wensen uit het zorgplan ook vastgelegd worden in een wilsverklaring. Die stelt u op voor het geval er een moment komt dat u uw wensen niet langer kunt uitdrukken, bvb door coma of wilsonbekwaamheid.

 

Een plan voor later 

Voorafgaande zorgplanning houdt o.m. in dat u één of meerdere van volgende documenten invult. Een negatieve wilsverklaring, een wilsverklaring euthanasie, aanstellen van een wettelijk vertegenwoordiger.

 • In de negatieve wilsverklaring legt u uw wensen vast mbt wat u niet meer wil op het vlak van medische en zorgtechnische handelingen, onderzoeken, ingrepen, plaats van zorg, pijnstilling, reanimatie, beademing, … .  Deze wilsverklaring is onbeperkt geldig. Deze wensen zijn wettelijk afdwingbaar
 • Heeft u de wens tot euthanasie bij onomkeerbaar coma, dan legt u die wens vast in de wilsverklaring euthanasie. Deze wilsverklaring is 5 jaar geldig.
 • !!! Let op: Hiermee is uw euthanasie enkel geregeld bij onomkeerbaar coma. In alle andere gevallen is euthanasie enkel mogelijk na het stellen van de actuele vraag tot euthanasie bij wilsbekwaamheid aan de arts. Deze regeling valt onder de wet op de euthanasie. Hiervoor is voorafgaand overleg nodig met uw arts en andere documenten die op dat moment opgenmaakt moeten worden!!! Deze wens is niet wettelijk afdwingbaar.
 • Elke wilsverklaring is bij voorkeur gekend bij elke behandelende geneesheer en in elke zorginstelling. Ze is een essentieel deel van al uw dossier.

Zo helpt uw zorgbegeleider: uw zorgbegeleider stelt niet alleen samen met u de documenten op, hij zorgt er ook voor dat iedereen die er een copy van nodig heeft deze kriigt. Zo kunnen uw wilsverklaringen opgenomen worden in uw patiëntendossier (medisch- en verpleegdossier) bij verschillende artsen en zorginstellingen. Uw huisarts bewaart het best in uw globaal medisch dossier.

Ik stel een wettelijk vertegenwoordiger aan

Wie bewaakt mijn wensen (als ik het zelf niet meer kan)?

Uw wensen vastleggen is één ding; zorgen dat ze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden een tweede. Door het schriftelijk aanstellen van een wettelijk vertegenwoordiger drukt u de expliciete wens uit wie in uw naam uw wensen mag bewaken en overleggen met de arts op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om wilsbekwaam uw wensen uit te drukken.

Deze persoon heeft vanaf dat moment absolute voorrang op alle andere mogelijke vertegenwoordigers die aangeduid zouden worden bij wet in de wettelijke cascade. De zorgbegeleider legt u uit hoe dat in z'n werk gaat.

Wie moet de arts volgens de wettelijke cascade consulteren?

In aflopende volgorde:

 1. Hoofdelijk aangestelde wettelijk vertegenwoordiger(s) door de zorgvrager
 2. Wettelijk samenwonende partner of echtgeno(o)t(e)
 3. Meerderjarige kinderen (in samenspraak en zonder onderscheid)
 4. Nog in leven zijnde natuurlijke ouders (beide indien in leven)
 5. Meerderjarige broers en zussen (in samenspraak en zonder onderscheid)

Bij afwezigheid van al deze personen of betwistingen, kan de arts in overleg met het behandelend team de beslissing overnemen bij hoogdringendheid of in het belang van de zorgvrager.

Zo helpt uw zorgbegeleider: De zorgbegeleider maakt uw wensen bespreekbaar met de wettelijk vertegenwoordiger die u wenst aan te duiden en stelt de juiste documenten hiervoor op. 

Ik pas mijn wensen aan op elk gewenst moment

Nu praten

Wat u ook vastlegt, in welk document of plan ook, zolang u wilsbekwaam bent, kunt u alles onmiddellijk aanpassen of vernietigen en heeft uw actuele wens altijd voorrang. Laat u dus niet tegenhouden om zaken vast te leggen uit schrik eraan vast te zitten. 

Zo helpt uw zorgbegeleider: Als u samen met de zorgbegeleider uw wilsverklaring online invult en opslaat, kunt ze ten allen tijde opvragen en zo nodig aanpassen of ongedaan maken. Uw behandelende artsen worden hiervan automatisch op de hoogte gebracht.

 

Vastleggen voor later

De arts zal zolang mogelijk vragen naar uw actuele wens, ook al kunt u die enkel nog uitdrukken door bvb te knipperen met uw ogen. Het is pas nadat u wilsonbekwaam geworden bent of in een onomkeerbaar coma belandt, dat wilsverklaringen actief worden.

Wat u vastgelegd heeft in een wilsverklaring is vanaf dat ogenblijk onveranderlijk. Uw schriftelijk vastgelegde wensen zijn vanaf dan niet meer aan te passen of te herroepen, ook niet door uw wettelijk vertegenwoordiger of familie. U mag gerust zijn.

Zo helpt uw zorgbegeleider: Uw zorgbegeleider kan u bijstaan in het formuleren van uw actuele wens in een gesprek met de arts. daarnaast kan hij alle documenten mbt voorafgaande zorgplanning, zoals oa. wilsverklaringen samen met u opstellen.

Graag een afspraak of meer informatie?

Contacteer ons
Webdesign by

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

x